Algemene voorwaarden en condities 2018 & Privacy Policy

Neemt u de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy goed door.
Voor of tijdens uw eerste behandeling vragen wij u om een toestemmingdocument te tekenen.

Algemene voorwaarden en condities 2018

Artikel 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. a. zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van zorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden klachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.

            b. AC Feet & Skin Care: gevestigd aan de Wiskestraat 29 te Almere, KvK inschrijving te

            Almere met nummer 33268872

  • zorgverlener, de professional die een behandeling, onderzoek of therapie uitvoert binnen de competenties van het beroep van Paramedisch Chiropodist, Medisch Pedicure, Oncologisch Voetzorgverlener, Arkada Specialist en/of Medisch Schoonheidsspecialist Dermatolgie.
  1. De voorwaarden hebben betrekking op
  • de geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener, zoals vermeldt onder 1.b.
  • de betalingsvoorwaarden door in 1.a genoemde personen aan AC Feet & skin Care voor geleverde diensten, producten of een consult
  • de verplichting van de in 1a genoemde personen met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan AC Feet & Skin Care m.b.t. het veilig uit kunnen voeren van behandelingen en/of therapie.
  • de verplichting van AC Feet & Skin Care m.b.t. wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in 1.a genoemde personen.

Artikel 2.

Alle prijzen op de website www.acfeetskincare.nl of op aanvraag zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen.

Artikel 3.

Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 4.

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 48 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken die tussen de 48 uur en 24 uurzijn geannuleerd word 50% in rekening gebracht en binnen de 24 uur annuleren wordt de gereserveerde afspraak volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit AC Feet & Skin Care wordt geannuleerd of verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 5.

Annuleren en/of wijzigen per mail naar info@acfeetskincare.nl, of een bericht, messeger, whatss-app sturen naar 06-30393908.

Artikel 6.

Betaling geschiedt bij voorkeur contant. Indien u betaling wenst d.m.v. facturering dan wordt het factuurbedrag verhoogd met € 2,50 administratiekosten en dient de rekening binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te zijn.

Artikel 7.

Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd en deze wordt verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Bij een 2de herinnering wordt het factuurbedrag verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Indien er dan nog niet tot betaling wordt overgegaan, wordt de afhandeling van de factuur in handen gegeven van een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8.

Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of behandeling nog mogelijk is en/of ingekort wordt, indien niet mogelijk dan is artikel 4 van kracht is.

Artikel 9.

De zorgvrager voorziet AC Feet & Skin Care vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan AC Feet & Skin Care aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

De cliënt geeft medische veranderingen door aan AC Feet & Skin Care, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes,reuma,CVA,HIV enz..

AC Feet & Skin Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 10.

Binnen AC Feet & Skin Care worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG

Artikel 11.

AC Feet & Skin Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

AC Feet & Skin Care geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • De cliënt de gegeven adviezen van AC Feet & Skin Care niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de verwijzing door AC Feet & Skin Care naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 


Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan AC Feet & Skin Care.

Artikel 12.

AC Feet & Skin Care dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal AC Feet & Skin Care de behandeling opnieuw gratis uitvoeren.
Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie.

Artikel 13.

Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

Artikel 14.

Arkada is een therapeutische behandeling, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze behandeling worden gegeven. Aanpassingen Arkada binnen 1 week vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

Artikel 15.

Indien AC Feet & Skin Care en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 12 en/of 13 dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkggz voorleggen aan een geschillencommissie

AC Feet & Skin Care is aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. De zorgvrager kan met de geschillencommissie contact opnemen via de website www.provoet.nl/Wkkgz.

De zorgvrager kan het geschil ook voorleggen aan de brancheorganisatie ProVoet en/of Stipezo. Of beroepsorganisatie NMMV.

Artikel 16.

Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

Artikel 17.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland lokatie Almere.

Privacy Policy

AC Feet & Skin Care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AC Feet & Skin Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AC Feet & Skin Care zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AC Feet & Skin Care verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
* Administratieve doeleinden;
* Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
* Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
* Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AC Feet & Skin Care de volgende persoonsgegevens van u vragen:
* Voornaam; Voorletters; Tussenvoegsel; Achternaam;
* Adres; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres;
* Geslacht; Geboortedatum; BSN;
* Huisarts en/of overige (zorg)verwijzers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AC Feet & Skin Care bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
* Alle personen die namens AC Feet & Skin Care van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn   
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
   technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

AC Feet & Skin Care
Wiskestraat 29
1336 MC, Almere
info@acfeetskincare.nl